Cursos professionals de navegació (STCW)

Els cursos en seguretat STWC estan dirigits a l’obtenció dels certificats necessaris per a treballar a bord de les embarcacions i bucs de manera professional.

Aquests certificats professionals per treballar a bord estan regulats per un conveni internacional anomenat STCW (Standards for Training Certificates and Watchkeeping).

Habilitacions Annexes (Professionals) dels títols nàutics d’esbarjo

Els posseïdors dels títols de Capità de Iot i Patró de Iot poden ser habilitats per a :

  • Prestar serveis de transport de subministraments, sempre dins les aigües interiors marítimes i del mar territorial espanyols fins a una distància màxima de 5 milles des del port, port esportiu, marina o platja de sortida, efectuats mitjançant embarcacions d’esbarjo i motos nàutiques, amb destinació altres embarcacions o vaixells d’esbarjo.
  • Realitzar activitats d’atracament, fondeig, remolc o desplaçament d’embarcacions d’esbarjo dins les aigües corresponents a ports, ports esportius, marines o platges, així com el trasllat a un altre port o lloc sempre que la navegació no tingui lloc a una distància superior a cinc milles nàutiques de la costa.
  • Realitzar proves de mar d’embarcacions d’esbarjo i motos nàutiques.
  • Govern d’embarcacions destinades al socorrisme a les platges.
  • Patronejar embarcacions d’esbarjo transportant fins a 6 passatgers per a la realització d’excursions turístiques i la pràctica de pesca d’esbarjo, dins del mateix àmbit geogràfic assenyalat al primer paràgraf.

Per optar a les habilitacions els Capitans de Iot i els Patrons de Iot hauran de:

  • Disposar de les atribucions complementàries pròpies de la titulació.
  • Haver efectuat el curs de formació bàsica en seguretat (Secció A-VI/1 del Codi de Formació) per a gent de mar impartit a centres de formació marítima homologats per la Direcció General de la Marina Mercant.